สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 

๐ ข้อมูลโรงเรียนในอำเภอ สันทราย  สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2

**ข้อมูลที่แสดงโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นผู้บันทึกรายการ
ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้บริหาร
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด นายจำรัส มณีวรรณ 053-350580 , 081-0248462
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย นายณรงค์ ลุมมา 053492002
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง นายประเสริฐ ศรีบุญเรือง 053449134
โรงเรียนบ้านโปง
โรงเรียนบ้านหัวฝาย นายเจริญ ฉันทะธรรม
โรงเรียนบ้านหนองมะจับ นางอภิสรา โปร่งสุยา 0871797291
โรงเรียนบ้านโป่ง นายสิงหเนตร สุอังคะ 0819513823
โรงเรียนบ้านร่มหลวง ว่าที่ร้อยตรี ไพสิน มหาวรรณ์ 0819609509
โรงเรียนบ้านศรีงาม นายนิคม ผัดแสน 0819605243
โรงเรียนบ้านแม่แต นายดิเรก จิรชวาลวิสุทธิ์ 053864023
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว นายประพันธ์ มูลปา 0898385244
โรงเรียนบ้านแม่แฝก นายพิทักษ์ ประภาพรหม 0895568383
โรงเรียนบ้านแม่ย่อย นายวัชระ สุยะลังกา 081-9804463
โรงเรียนวัดสันคะยอม นายปรีชา อุตส่าห์ 089-6329490
โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) นายประเสริฐ แว่นจันทร์ 053-350337,087-1865790
โรงเรียนสันทรายหลวง นายมานพ กันโฑ 053-492005
โรงเรียนบ้านหลักปัน นายประเวทย์ สันยาย 087-1746848
โรงเรียนบ้านป่าก้าง นางชนันพร โอภาสพันธ์ 053-039660
โรงเรียนบ้านสันพระเนตร นายทวี โปธา 0899549836
โรงเรียนบ้านสันศรี นายมงคล อามะลิ 053492993
โรงเรียนบ้านหนองไคร้ นายศุภชัย ตั๋นจี๋ 08999990695
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง นายเสถียร ธะนันต์ 0818819621
โรงเรียนบ้านแม่โจ้ นายเทอดเกียรติ ตาปัญญา 081-3872523,053-498316
โรงเรียนบ้านป่าบง นายสมบูรณ์ บัวคำปัน 080-1349525
โรงเรียนบ้านหนองหาร นายนิคม ดาระดาษ 053848462
โรงเรียนบ้านบวกเปา นายฤทธิ์ จักร์คำปัน 0819617528
โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ นายสุริยัน ธะนา 053-255809,0876584700
โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ [เอกชน] 0-5384-5100
โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ [เอกชน] นายเทอดศักดิ์ มังตรีสรรค์ 053852523
โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ [เอกชน] นาง มัณฑนา เป็งจันทร์ 053-498066
โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ [เอกชน] ดร.นิตยา พงษ์พิกุล 053-491428
โรงเรียนอนุบาลต.วรศิลป์ [เอกชน] นายภาวัต กรรณสูต 053-490502, 085-7135135
โรงเรียนอนุบาลวีระยา [เอกชน]
โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ [เอกชน] นางศรีวรรณ เจริญเนตร 081-8854072
โรงเรียนอนุบาลสวนองุ่น [เอกชน] นางสังวาลย์ เยียว 053-397651
โรงเรียนต้นกล้า [เอกชน]
โรงเรียนอนุบาลสันทราย [เอกชน] นางจรรยา วรรณชัย 053-491124, 089-7551740
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ผอ.พวงทอง ศรีวิลัย 0907537594

 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.